3.11 UNSUBACK – 取消订阅确认

服务端发送UNSUBACK报文给客户端用于确认收到UNSUBSCRIBE报文。

3.11.1 固定报头

图例 3.31 – UNSUBACK报文固定报头

Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
byte 1
MQTT控制报文类型 (11)
保留位
1
0
1
1
0
0
0
0
byte 2
剩余长度 (2)
0
0
0
0
0
0
1
0
剩余长度字段
表示可变报头的长度,对UNSUBACK报文这个值等于2。

3.11.2 可变报头

可变报头包含等待确认的UNSUBSCRIBE报文的报文标识符。

图例 3.32 – UNSUBACK报文可变报头

Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
byte 1
报文标识符 MSB
byte 2
报文标识符 LSB
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
byte 1
报文标识符 MSB
byte 2
报文标识符 LSB

3.11.3 有效载荷

UNSUBACK报文没有有效载荷。

第三章目录 MQTT控制报文

项目主页